Be Real Dance Studio

U nas zawsze dużo się dzieję! Sprawdź co słychać w naszym studiu, może znajdziesz coś co szczególnie Cię zainteresuję.

Odwiedź nas na Facebooku!

Regulamin studia tańca

Home  /  Regulamin studia tańca

Prosimy o przeczytanie tej informacji zanim klikniesz „Akceptuję” lub zamkniesz to okno. Pragniemy poinformować Cię, że Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 (tzw. RODO), zapewniamy bezpieczeństwo danym, które są przetwarzane w ramach działania naszej strony. Prosimy Cię o zapoznanie się z Polityką Prywatności naszej firmy. Klikając „Akceptuję” lub zamykając okno, zgadzasz się na warunki przetwarzania swoich danych osobowych wyrażone w Polityce Prywatności.

REGULAMIN BE REAL – studio tańca i animacji Magdalena Majewska Z DNIA 01 WRZEŚNIA 2018 ROKU (dalej: Regulamin)

1. Studio BE REAL – studio tańca i animacji Magdalena Majewska, ul. Wschodnia 2c, 82-500 Kwidzyn, NIP: 5811908026 (dalej „STUDIO” lub „BE REAL DANCE STUDIO”).
2. Uczestnik Osoba zapisana na zajęcia prowadzone przez Studio.
3. Klient Osoba posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych – strona umowy – zapisana na zajęcia, lub upoważniona do działania w imieniu Uczestnika nie posiadającego pełnej zdolności do czynności prawnych.
4. Instruktor Osoba prowadząca zajęcia w imieniu Studia oraz opiekun grup na
wydarzeniach w których uczestniczą grupy ze Studia.
5. Sala Pomieszczenie przeznaczone do odbywania treningów i innych zajęć prowadzonych przez Studio.
6. Zajęcia Kursy organizowane i prowadzone przez Studio.
7. Grupa Grono Uczestników wyodrębnionych według rodzaju zajęć.
8. Cennik Tabela opłat za poszczególny rodzaj zajęć.
9. Rok szkoleniowy Okres prowadzenia przez Studio zajęć trwający każdorazowo od 1 września danego roku do 30 czerwca roku następnego.

 

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Warunkiem uczestnictwa w Zajęciach jest wypełnienie i złożenie przez Klienta karty zgłoszeniowej oraz opłacenie należności zgodnie z cennikiem i w terminach określonych regulaminem.
 2. Wypełnienie i złożenie karty zgłoszeniowej przez Klienta jest równoznaczne z zawarciem umowy na czas określony (rok szkoleniowy) ze Studiem na świadczenie wskazanych w deklaracji zajęć. Wzór karty zgłoszeniowej dostępny jest na stronie www.pl oraz w siedzibie Studia.
 3. Zajęcia prowadzone są w grupach, w których liczba uczestników nie może być mniejsza niż 8. Studio zastrzega sobie prawo do rozwiązania grupy lub połączenia kilku grup, w przypadku, gdy liczba uczestników przynajmniej w jednej grupie będzie mniejsza niż 8.
 4. O przyjęciu do grupy decyduje data złożenia karty zgłoszeniowej i opłacenia należności zgodnie z cennikiem za pierwszy miesiąc zajęć oraz spełnienie warunków dodatkowych wynikających z wymagań dotyczących poszczególnych grup (np. wiek, poziom zaawansowania).
 5. Klient i Uczestnik zobowiązani są przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu, obowiązujących przepisów BHP i przeciwpożarowych, zasad współżycia społecznego i dobrych obyczajów, jak również do regulowania opłat w terminach wskazanych przez Studio w regulaminie, cenniku, na zebraniach organizacyjnych i/lub w treści wiadomości e-mail.
 6. Uczestnik zobowiązany jest do zgłaszania Instruktorowi przed zajęciami wszelkich dolegliwości zdrowotnych, kontuzji, ciąży, innych przeciwwskazań do uczestniczenia w zajęciach.
 7. Uczestnik zobowiązuje się do:

–           punktualnego przybywania na zajęcia,

–           systematycznego i aktywnego uczestnictwa z zajęciach,

–           zapewnienia sobie odzieży (strojów) i obuwia odpowiedniego do rodzaju zajęć, zgodnie ze wskazaniami Instruktora lub Studia,

–           wykonywania poleceń Instruktora,

–           dbania o dobre imię i wizerunek Studia,

–           utrzymywania porządku w miejscu odbywania zajęć, turniejów i innych wydarzeń,

–           uczestniczenia w zebraniach organizacyjnych.

 1. Na terenie Studia zabrania się:

–           palenia tytoniu,

–           wnoszenia i spożywania środków odurzających i alkoholowych,

–           stawiania się na zajęcia pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,

–           wnoszenia i spożywania gorących napojów i posiłków (na sali zajęciowej),

–           przebywania na Sali bez wiedzy i zgody Instruktora.

 1. W czasie zajęć na Sali mogą być obecni wyłącznie uczestnicy, instruktorzy oraz inni upoważnieni pracownicy i współpracownicy Studia. Inne osoby, nie wymienione w zdaniu poprzedzającym, w szczególności rodzice i opiekunowie, mogą być obecne na zajęciach jedynie w przypadku gdy rodzaj odbywanych zajęć dopuszcza obecność takich osób oraz uzyskały zgodę Instruktora lub Studia (np. zajęcia pokazowe).
 2. Nieprzestrzeganie przez Uczestnika obowiązków i zakazów wskazanych ust. 5 – 8 skutkować może wykluczeniem Uczestnika z zajęć. Wykluczenie z zajęć nie skutkuje zwrotem opłaty za zajęcia. Osoby małoletnie zobowiązane są do pozostawania na Sali do zakończenia Zajęć.
 3. Studio nie jest odpowiedzialna za utratę wniesionych na jej teren przedmiotów.
 4. Nieprzestrzeganie przez Klienta lub Uczestnika zapisów niniejszego Regulaminu oraz innych postanowień wynikających z zawartej umowy skutkować może skreśleniem z listy Uczestników oraz rozwiązaniem umowy ze skutkiem natychmiastowym. Skreślenie z listy Uczestników i rozwiązanie umowy musi być poprzedzone przynajmniej jednym pisemnym upomnieniem. Rozwiązanie umowy na podstawie wskazanej w zdaniu pierwszym wyłącza roszczenie Klienta o zwrot uiszczonych i niewykorzystanych opłat, jednakże nie wyłącza roszczenia Studia o zapłatę opłat wynikających z cennika za pozostałą część roku szkoleniowego na który Uczestnik był zapisany.
 5. Studio nie ubezpiecza Uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków i nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe nieszczęśliwe wypadki w najszerszym możliwym zakresie dopuszczalnym obowiązującymi przepisami prawa.
 6. Klient i/lub Uczestnik ponosi odpowiedzialność za wyrządzone szkody na zasadach ogólnych wynikających z przepisów kodeksu cywilnego.

 

§ 3 REZYGNACJA Z ZAJĘĆ I WYPOWIEDZENIE UMOWY

 1. Każdy Uczestnik (Klient) ma prawo do rezygnacji (odstąpienia od umowy) z udziału w zajęciach w przypadku gdy nie odbyły się jeszcze żadne zajęcia wynikające z harmonogramu. Rezygnacja z zajęć wymaga złożenia w Studiu pisemnego oświadczenia własnoręcznie podpisanego przez Klienta o rezygnacji bądź przesłania na adres e-mail: recepcja@berealstudio.pl skanu takiego oświadczenia przynajmniej na trzy dni przed planowanym terminem zajęć – oświadczenie jest skuteczne po potwierdzeniu jego odbioru przez Studio w formie e-mail.
 2. W przypadku niedotrzymania wskazanego wyżej terminu Studio ma prawo obciążyć Klienta opłatą, zgodnie cennikiem przedmiotowych zajęć za cały okres zajęć przewidzianych w danym roku szkoleniowym, zaś tak złożona rezygnacja nie będzie skuteczna.
 1. Klient może wypowiedzieć umowę na trzy miesiące naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego. Opłaty uiszczone za zajęcia po okresie wypowiedzenia podlegają zwrotowi w terminie 14 dni od dnia rozwiązania umowy.  Wypowiedzenie umowy wymaga złożenia w Studiu pisemnego oświadczenia własnoręcznie podpisanego przez Klienta o rezygnacji bądź przesłania na adres e-mail: recepcja@berealstudio.pl skanu takiego oświadczenia – tak złożone wypowiedzenie jest skuteczne po potwierdzeniu jego odbioru przez Studio w formie e-mail.
 2. W przypadku rezygnacji bądź wypowiedzenia umowy wszelkie dotychczas uiszczone opłaty turniejowe (m.in. opłata startowa, koszt wynajmu autokaru) nie podlegają zwrotowi, chyba że organizator lub inny podmiot, na rzecz którego zostały uiszczone wskazane należności, dokona ich zwrotu.

 

§ 4 ZMIANA TERMINU ZAJĘĆ

 1. Studio prowadzi harmonogram zajęć, który jest dostępny na stronie internetowej berealstudio.pl oraz przesyłany do klientów na wskazany przez nich adres e-mail.
 2. W przypadku odwołania zajęć zostaną one odrobione w innym terminie wskazanym przez Studio.
 3. W wypadku losowym spowodowanym nieobecnością instruktora, zajęcia może poprowadzić inny wyznaczony przez Studio Instruktor.

 

§ 5 PŁATNOŚCI I ZWROTY OPŁAT

 1. Wysokość opłat za poszczególny rodzaj zajęć określa cennik dostępny na stronie internetowej www.berealstudio.pl i w siedzibie Studia.
 2. O opłatach turniejowych, innych opłatach oraz kosztach dodatkowych związanych z uczestnictwem w zajęciach lub Turniejach Klienci informowani są na zebraniach organizacyjnych i/lub e-mailem.
 3. Opłaty turniejowe płatne są z góry, nie później niż na 14 dni przed Turniejem.
 4. Klient zobowiązany jest do wniesienia opłaty za zajęcia do 10 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc. Należności należy uiszczać:

–          gotówką w Studiu,

–          przelewem na rachunek bankowy Studia o numerze:

 1. Zwrot opłaty przysługuje wyłącznie w przypadku nieprzerwanej co najmniej dwutygodniowej nieobecności na Zajęciach spowodowanej chorobą Uczestnika lub inną usprawiedliwioną przyczyną niezależną od Uczestnika. Uczestnik zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie lekarskie lub dokument urzędowy potwierdzający przyczynę nieobecności.
 2. Zwrot następuje poprzez udzielenie bonifikaty w najbliższej, regulowanej przez Uczestnika opłacie, w wysokości odpowiadającej przysługującemu zwrotowi (opłata pomniejszona w stosunku do liczby nieobecności).

 

§ 6 WYKORZYSTANIE WIZERUNKU, PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ, PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Klient nieodpłatnie wyraża zgodę na utrwalanie wizerunku Uczestnika w trakcie zajęć i innych wydarzeń organizowanych przez Studio lub wydarzeń w których Studio uczestniczy jako podmiot zaproszony przez innego organizatora.
 2. Klient nieodpłatnie wyraża zgodę na bezterminowe i nieodwołalne wykorzystanie wizerunku Uczestnika utrwalonego podczas wydarzeń o których mowa w ustępie poprzedzającym, w szczególności poprzez publikację przez Studio lub podmiot z nią współpracujący zdjęć lub filmów na stronie internetowej www.berealstudio.pl, profilach społecznościowych, serwisie Youtube, itp.
 3. Zgoda, o której mowa w ustępie poprzedzającym, obejmuje wykorzystanie wizerunku bez ograniczeń terytorialnych, w dowolnym utworze oraz innych materiałach nie noszących znamion utworu w rozumieniu prawa autorskiego, na dowolnym polu eksploatacji, jak również obejmuje dowolne dysponowanie takimi materiałami w działalności gospodarczej Studia, w tym przekazywanie ich osobom trzecim oraz modyfikowanie wizerunku i utworów, w których skład będzie wchodzić wizerunek.
 4. Wszelkie prawa własności intelektualnej do materiałów Studia, w tym znaków słownych i graficznych, układów i choreografii przysługują wyłącznie Studiu. Uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez Studio nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Klienta i/lub Uczestnika części lub całości wskazanych w ustępie poprzedzającym praw własności intelektualnej.
 5. Rejestracja dźwięku, obrazu oraz wizerunków osób uczestniczących w zajęciach jest możliwa jedynie w przypadku uzyskania pisemnej zgody Studia oraz osób uczestniczących w zajęciach.
 6. Klient i/lub Uczestnik wraz z podpisaniem karty zgłoszeniowej wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika przez Studio w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).

 

§ 7 REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące prowadzonych przez Studio zajęć należy zgłaszać pisemnie z opisem zastrzeżeń oraz wskazaniem żądania reklamacyjnego nie później niż w terminie 14 dni od dnia zdarzenia stanowiącego podstawę reklamacji. Po upływie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzającym reklamacja zostanie pozostawiona bez rozpoznania.
 2. Studio udziela odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.

 

§ 8 ZMIANY REGULAMINU I POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zawiadomienie o zmianie regulaminu, cen za zajęcia, innych istotnych warunków dotyczących prowadzonych przez Studio zajęć będzie dokonywane poprzez publikację na stronie internetowej www.berealstudio.pl, a także e-mailem na podany przez Klienta adres.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się właściwe przepisy kodeksu cywilnego.